Konferencje

 • Konferencja naukowa: Literatura rosyjska na wygnaniu. Nowe zagadnienia w literaturoznawstwie rusycystycznym. Współczesna proza rosyjska. Język i styl. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Warszawa, 14-15 listopada 1996. Wygłoszony referat: Z dziejów teologii rosyjskiej na wygnaniu – zarys podstaw eklezjologii Sergiusza Bułgakowa i Włodzimierza Łosskiego.
 • Jubileuszowa Sesja Naukowa: „Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura  – Język”. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego. Kraków 18-19 kwietnia 1997. Wygłoszony referat: Problem identyfikacji kultury rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach socjologicznych XIX stulecia.
 • Konferencja naukowa: Problemy nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 19-20 września 1997. Wygłoszony referat: Преподавание русской культуры в рамках структурно-генетического анализа.
 • Konferencja Naukowa: Współczesna myśl rosyjska a filozofia zachodnia. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 4-5 grudnia 1997. Wygłoszony referat: Koncepcja kultury Sergiusza Hessena.
 • III Мiжнародна наукова Кирило-Мефодiiвська конференция. Одеса 18-19 maja 1998. Wygłoszony referat: Сходства и различия в основах славянских культур в выбранных российских антизападнических теориях.
 • XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia – 02 września 1998. Wygłoszony referat: Key Points in the Russian Concepts of Civilization and Their Links to the Western Philosophy of History.
 • Konferencja naukowa: Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. Kraków 16-17 października 1998. Wygłoszony referat: Mieszczańska cywilizacja techniczna jako demon myśli rosyjskiej XIX wieku.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja: Rusycystyka europejska a współczesność. Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 14 -16 września 1999. Wygłoszony referat: Василий Розанов о сути библейской поэзии.
 • Polsko-rosyjskie seminarium: Inteligencja, tradycja i nowe czasy. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 27 – 29 października 1999. Wygłoszony referat: „Lud” jako fetysz i antyteza inteligencji rosyjskiej.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. Wrocław 18 – 19 listopada 1999. Wygłoszony referat: Temat zmierzchu Zachodu w rosyjskiej literaturze historiozoficznej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Cywilizacja Rosji imperialnej. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań 06-07 grudnia 2000. Wygłoszony referat: Danilewski i Spengler – wizjonerzy cywilizacji imperialnej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Obraz świata i człowieka w literaturze
  i myśli emigracji rosyjskiej. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Regionalnych. Kraków, 25-27 lipca 2002. Wygłoszony referat: Идеология и идеократия
  в работах Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкогo.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między reformą a rewolucją. Społeczna
  i polityczna myśl rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii; Uniwersytet Nijmegen (Holandia). Kraków 18-19 października 2002. Wygłoszony referat: Russian socialism: a unique phenomenon or a generic notion?
 • Konferencja Naukowa: Kaukaz w procesie globalizacji. Uniwersytet im. A. Mickiewicza; Uniwersytet Szczeciński. Poznań, 23 października 2003. Wygłoszony referat: Globalizacja w pismach Choż-Achmeda Nuchajewa.
 • III Международная научная конференция в рамках цикла «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог»: «Глобализм и традиционализм как конкурирующие векторы в развитии этнических культур Кавказа». Международный  научно-исследовательский институт народов Кавказа. Moskwa, 24-28 listopada 2003. Wygłoszony referat: Геополитические взгляды Хож-Ахмеда Нухаева на фоне pусских теорий культурной независимости.
 • Польско-российский семинар: Россия-Европа; диагноз и прогнозы. Kraków, 05-06 kwietnia 2004. Wygłoszony referat: Перспективы развития России и Запада с точки зрения трайбалиста.
 • Warsaw Special Convention of the Association for the Study of Nationalities: Nationalities and Pluralism. From Old to New Worlds. Warszawa 18-21 lipca 2004. Wygłoszony referat: Multinationalism and Tradition in Eurasianist Doctrines.
 • Konferencja „Miasto – region. Przekształcenia strukturalne: Zagłębie Ruhry – Górny Śląsk. Konferenz: Stadt – Region. Strukturwandel: Ruhrgebiet – Oberschlesien. Zabrze, 24-26 listopada 2004. Wygłoszony referat: Aglomeracja śląska jako pole przemian cywilizacyjnych.
 • Warsaw East European Conference. Polish “Solidarność” Opposition in the Communist Countries and the Collapse of Communism. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 20-22 lipca 2005. Wygłoszony referat: Igor Shafarevich – a case of semi-opposition within the USSR.
 • ”Czeczenia – Rosja: mity i rzeczywistość”. I Krakowska Sesja Naukowa poświęcona Kaukazowi. Kraków, 23 listopada 2005. Wygłoszony referat: Naród rosyjski w poczuciu zagrożenia.
 • Forum Europa-Rosja. Wilno, 23-24 marca 2006. Organizacja i prowadzenie panelu: „Od kultury cenzury do kultury dyktatu wolnego rynku”.
 • NATO – Ukraine Joint Working Group on Defence Reform. “Defence and Security Affairs: What Role for Civil Society?” Kraków 28-30 kwietnia 2006. Wystapienie: The Russian Factor  in the East of Ukraine.
 • “Наследие В.В. Розанова и современность”. Российская Академия Наук, Институт научной информации по общественным наукам. Moskwa, 29 maja – 01 kwietnia 2006. Wygłoszony referat: В.В. Розанов как политический мыслитель.
 • Forum Ekonomiczne, Krynica, 06-09 września 2006. Wygłoszony referat: The Demographic Factor in Russia’s Eastern Territories.
 • Panel „Prawda w polityce” w ramach Dni Jana Pawła II. 9 listopada 2006, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, organizacja panelu i moderacja.
  „Czy zmierzch terroryzmu? (case studies i wnioski dla Polski)”, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 22 listopada 2006. Udział w finalnym panelu ekspertów.
 • Konferencja Naukowa „Demokracja w Europie Wschodniej”. Zamek Bierzgłowski, 29 listopada – 01 grudnia 2006. Wygłoszony referat: Europa Środkowa w rosyjskiej geopolityce.
 • Sympozjum Naukowe: „Idee konserwatywne w Rosji”. Kraków, 08 grudnia 2006. Przewodnictwo w Komitecie Organizacyjnym i moderacja.
 • Konferencja Naukowa „Kultura rosyjska w ojczyźnie i w diasporze”. Kraków, 25-26 maja 2007. Wygłoszony referat: Krytyka socjalizmu i tradycyjny opozycjonizm Igora Szafarewicza.
 • International Scientific Conference. “European Union-Russia. The Challenges of New Communication”. Sofia, 15-16 listopada 2007. Wygłoszony referat: The Perspectives of EU-Russia Strategic Partnership in the Situation of Conceptual Divergence.
 • „Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata” Uniwersytet Gdański, Jurata 20-21 maja 2008. Wygłoszony referat: Doktryna a praktyka polityczna we współczesnej Rosji wobec wyzwania globalizacji.
 • Konferencja Naukowa ku czci 65-lecia prof. dr hab. Lubomira Zyblikiewicza, „Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29–30 maja 2008. Wygłoszony referat: Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego?
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W świecie ideologii – wielkie doktryny polityczne”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 26-27 listopada 2008, Wygłoszony referat: Konserwatywno-imperialna doktryna Fiodora Tiutczewa.
 • Konferencja Naukowa „Ropa – czarne złoto”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21-22 maja 2009. Wygłoszony referat: Ropa naftowa w polityce Federacji Rosyjskiej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pytania wielokulturowości”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-23 maja 2009. Wygłoszony referat: Hipertrofia nacjonalizmu wobec narastania wielokulturowości Federacji Rosyjskiej.
 • V Всероссийский Конгресс Политологов, Moskwa 20-22 listopada 2009. Wygłoszony referat: Корни российского государственного консерватизма.
 • Międzynarodowa Konferencja „Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej”. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 21-22 maja 2010. Wygłoszony referat: Semantyka Wschodu i Zachodu jako idei państwowej w Rosji i w Polsce. ”Po Smoleńsku. Stosunki polsko-rosyjskie”.
 • Konferencja Naukowa Sekcji Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka TBSP. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 3 grudnia 2010. Wygłoszony referat w ramach panelu: Stosunki polsko-rosyjskie. Przeszłość a teraźniejszość.
 • ”Między Wschodem a Zachodem”. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 30 maja 2011. Wygłoszony referat: Wektory rosyjskiej geopolityki wobec Europy Środkowej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku”. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 30 września 2011. Wygłoszony referat: Dialog słowiańsko-kaukaski i słowiańsko-azjatycki w wydaniu rosyjskim. Rzeczywistość i perspektywy.
 • Международная Конференция: „Россия – Польша: проблемы взаимного восприятия”. Москва, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Факультет Политологии, 23-24 września 2011. Wygłoszony referat: Камни преткновения в геополитическом измерении польско-российских взаимоотношений.
 • Международная Конференция: „Политика в текстах – тексты в политике”. Москва, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Факультет Политологии. 28-29 października 2011. Wygłoszony referat: Политические идеи Ф.И.Тютчева
 • Międzynarodowa Ekspercka Konferencja „Nowe partnerstwo dla lepszej przyszłości: społeczno-gospodarcze, polityczne i socjologiczne aspekty”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 1 czerwca 2012. Wygłoszony referat: Ekspansja rosyjskiego kapitału  i jego wpływ na politykę ekonomiczną państw CWE.
 • II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań 19-21 września 2012. Wygłoszony referat: Deklaratywne i niejawne pryncypia putinizmu. Próba analizy funkcjonalnej.
 • VI Всероссийский Конгресс Политической Науки, Москва 22-24 listopada 2012. Wygłoszony referat: Российский народ как идеологический вызов для современного государства.
 • Sesja naukowa „Bariery modernizacji Rosji”, 15 listopada 2013, Uniwersytet Warszawski, Wygłoszony referat: Możliwości innowacyjne reżimu Putina.
 • Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „EUROPA ŚRODKOWA. HISTORIA – POLITYKA – SPOŁECZEŃSTWO”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 16-17.12.2013, tytuł referatu: Europa Środkowa w geopolitycznych koncepcjach potęgi kontynentalnej.
 • Международная научно-практуческая конференция „Россия и Польша: история общая и разобщенная”. Москва, Российский Государственный Гуманитарнуй Университет 12-13 lutego 2014. Wygłoszony referat: Польша
  в теоретической и прикладной геополитике ХХ столетия.
 • II  Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Kraków, UJ, 29-31 maja 2014. Wygłoszony referat: Kierunki opozycji w Rosji putinowskiej w kontekście analizy systemowej.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EUROPA ŚRODKOWA. 10 LAT PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 8-9 grudnia 2014. Wygłoszony referat: Europa Środkowa w kontekście celów rosyjskiej polityki wobec państw „bliskiej zagranicy”
 • Sesja Naukowa „Islam we współczesnym świecie” Uniwersytet Pedagogiczny
  w Krakowie, 29 marca 2015. Wygłoszony referat: Teoria Choż-Achmeda Nuchajewa na tle geopolitycznych problemów Kaukazu Północnego.
 • Sesja Naukowa „Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?” Uniwersytet Warszawski, Warszawa 12 czerwca 2015. Wygłoszony referat: Próby redefinicji państwowości imperialnej Nowej Rosji.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”. Uniwersytet Śląski, Katowice 19 czerwca 2015. Wygłoszony referat: Starzenie się społeczeństwa – mutualizm czynników: politycznego i psychologicznego.
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Kraków 22-24 września 2015. Wygłoszony referat: Rosja neoimperialna w perspektywie konstruktywistycznej.
  Winter School. Russia – the EU: potential and challenges for cooperation. Velikyi Novgorod 7-11 luty 2016. Wygłoszony referat: The Perspectives of Russia’s Cooperation with the EU in the Constructivist Framework of Interests.
 • International Symposium: Crisis in Central Europe. University of Southern California, Los Angeles, 8 kwietnia 2016. Wygłoszony referat: Russia and East-Central Europe After the Ukrainian Crisis.
 • Sesja naukowa: Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23 czerwca 2016.  Wygłoszony referat: Polski odbiór rosyjskiej polityki historycznej.
 • 24th World Congress of Political Science: Politics in a World of Inequality. Poznań 23-28 lipca 2016. Wygłoszony referat: Russia’s Obsession With Multipolarity As an Expression of Anti-Westernism.
 • ”Europa XXI wieku: Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 02-03 lutego 2017. Wygłoszony referat: The morphology of „right populism” in the US and in the EU as a structural justification of Brexit.
 • ”Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность?” Nowgorod Wielikij (Nowogród Wielki), Rosja, 05-09 lutego 2017. Wygłoszony referat: Стратегии России и ЕС в регионах Балтийского и Чёрного морей: синергия или конкуренция?
 • ”Relacje Rosji z krajami Grupy Wyszehradzkiej w obrazach medialnych i realiach”. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 3-4 lipca 2017. Wygłoszony referat: Баланс российско-белорусских отношений: 2005-2015.
 • III Interdyscyplinarny Kongres Eurazjatycki „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 07-09 listopada 2017. Wygłoszony referat: Nieprzewidywalność jako cecha dominująca rozwoju społecznego Rosji w kontekście rewolucyjnego dziedzictwa i europejskiej „współczesności”. Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu.
 • ”Europa XXI wieku: Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 01-02 lutego 2018. Wygłoszony referat: Kulturowe dziedzictwo brytyjskiego doświadczenia historycznego jako wzorzec brytyjskiej polityki zagranicznej po roku 2000.
 • „Сотрудничество в регионе Балтийского моря: устойчивое развитие
  vs. геополитическая конфронтация”, Nowgorod Wielikij (Nowogród Wielki), Rosja,
  11-15 lutego 2018. Wygłoszony referat: Экономика или геополитика? Два императива отношений в регионе Балтийского моря.
 • XI Forum Europa-Ukraina, Instytut Wschodni, Jasionka, 13-14 marca 2018. Wygłoszony referat: Czy można oddzielić biznes od polityki? Doświadczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 • International Conference “The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, dedicated to the 20th anniversary of HSE St. Petersburg campus, St. Petersburg, 21-22 maja 2018. Wygłoszony referat: Sеlected problems in the Soviet family legislation in 1920-30s in the context of ideological discrepancies within the Bolshevik party.
 • XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Europa XXI wieku”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice, Collegium Polonicum, 7-8 lutego 2019. Wygłoszony referat: Europa w dominujących trendach polityki rosyjskiej.
 • L’Europa dei nazionalisti. Il Nazionalismo e l`Europa in una prospettiva storica
  e comparata, Università degli Studi di Padova, Padova, 20-21 lutego 2019. Wygłoszony referat: Russian Pan-Slavism and Its Concept of Europe.
 • Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej
  i porównawczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24-25 października 2019. Wygłoszony referat: Ethnic and Imperial Nationalism in Russia on the Brink of the Third Millennium.
 • Novgorod Winter School. Проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в Арктике. Velikyi Novgorod 7-11 luty 2016. Wygłoszony referat: Российская „арктическая доктрина”: Северный Ледовитый океан как международная сокровищница или предмет конкуренции?.
 • XX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Europa XXI wieku”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice, Collegium Polonicum, 6-7 lutego 2020. Wygłoszony referat: „Doktryna arktyczna” Rosji wobec ambicji partnerów.