Publikacje

Monografie

Artykuły, rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • Zagadka milczenia. Chrystus przed inkwizytorem. „Znak” 1988, nr 8, s. 93-94.
 • Rozbicie świadomości i samoświadomości. Rozanow – Cortázar – św. Augustyn. „Znak” 1991, nr 4, s. 80-82.
 • Dostojewski w pracach krytycznych Wasilija Rozanowa. „Slavia Orientalis” 1992, nr 2, s. 57-68.
 • „Wielki Inkwizytor” a problem estetyki Dostojewskiego. „Ze¬szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Histo¬rycznoliterackie. Z. 84, 1993, s. 17-25.
 • Konstantin  Leontiev and His Philosophical Counterparts. „Slavia Orien¬talis”  1994, nr  4, s. 447-455.
 • Z  dziejów konserwatyzmu rosyjskiego. „Universitas” 1995, nr 1, s. 46-51.
 • Mikhail Shcherbatov’s Vision of Russian Society – an Introduction to Slavophlism?, „Slavia Orientalis” 1997, nr 1, s. 23-35.
 • Z dziejów teologii rosyjskiej na wygnaniu. Zarys podstaw eklezjologii S. Bułgakowa i W. Łosskiego. „Studia Rossica V”. Warszawa 1997, s. 61-68.
 • Key Points in the Russian Concepts of Civilization and their Links to the Western Philosophy of History. [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa 1998, s. 225-229. (publikacja, stanowiąca podstawę wystąpienia na Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Kraków 1998)
 • Problem identyfikacji rodzimej kultury w rosyjskich koncepcjach socjologicznych dziewiętnastego stulecia. [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język. Kraków 1998, s. 101-106.
 • Kształt i rola historii filozofii w ocenie Mikołaja Strachowa. „Slavia Orientalis” 1998,  nr 4, s. 573-584.
 • Koncepcja kultury Sergiusza Hessena. „Archiwum Historii Socjologii i Myśli Społecznej”. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998, t. 43, s. 195 – 201.
 • Сходства и различия в основах славянских культур в выбранных российских антизападнических теориях. „Слов’янский Збiрник” Одеса 1998, вып. V, s. 152-156.
 • Etnopsychologia Mikołaja Danilewskiego w świetle pokrewnych koncepcji psychologii    narodów [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej. Pod red. Lucjana Suchanka. Kraków 1998, s. 29-43.
 • Mieszczańska cywilizacja techniczna jako demon myśli rosyjskiej XIX wieku, [w:] Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. Kraków 1999, s. 13 – 20.
 • „Lud” jako fetysz i antyteza inteligencji rosyjskiej. [w:] Inteligencja. Tradycja. Nowe czasy.  Pod red. Hanny Kowalskiej. Kraków 2001, s. 63-71.
 • Temat zmierzchu Zachodu w rosyjskiej literaturze historiozoficznej, „Slavica Wratislaviensia” CXV. AUW No 2313. Wrocław 2001, s. 76-82.
 • Danilewski i Spengler – wizjonerzy cywilizacji imperialnej. [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej. Poznań 2002, s. 63-85.
 • Идеология и идеократия в работах Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого, [w:] Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej. Pod red. Andrzeja Dudka. Kraków 2003, s. 193-201.
 • “Russian socialism” – a unique phenomenon or a generic notion? [w:] Między reformą a rewolucją. Społeczna i polityczna myśl rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Kraków 2003.
 • Konserwatyzm antyintelektualistyczny Konstantina Pobiedonoscewa, [w:] „Politeia. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1. Kraków 2004, s. 286-295.
 • ”Koniec cywilizacji” Choż-Achmeda Nuchajewa – czeczeńska wizja cywilizacyjnych problemów współczesności. [w:] Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenie i stanowiska. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 85-93.
 • Globalizacja w pismach Choż-Achmeda Nuchajewa. [w:] Kaukaz w dobie globalizacji. Pod red. Andrzeja Furiera. Instytut Wschodni UAM. Poznań 2005, s. 151-160.
 • Das oberschlesische Ballungsgebiet als Feld des Zivilisationswandels, [w:] Arbeitskreis Ruhrgebiet – Oberschlesien: Ruhrgebiet – Oberschlesien. Eine Tagung im Rahmen der kulturellen Präsentation des Landes Nordrhein-Westfalen  in der Wojewodschaft Schlesien 2004. Klartext Verlag, Essen 2006, s. 115-135.
 • Naród rosyjski w poczuciu zagrożenia. [w:] Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość. Redakcja Jan Brodowski, Mieczysław Smoleń. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 85-94.
 • Polityczno-kulturowa tożsamość Rosjan – obywateli Federacji. [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. Pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza Palecznego, Elżbiety Wiącek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2006, s. 79-92.
 • Krytyka socjalizmu i tradycjonalistyczny opozycjonizm Igora Szafarewicza. [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i w diasporze. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 369-376.
 • Wyzwanie zagłady a szansa odrodzenia. Casus kaukaski, [w:] Pamięć – Odpowiedzialność, pod red. Lucjana Suchanka. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu” nr 1, Oświęcim 2007, s. 63-68.
 • Sytuacja islamu na terenie Federacji Rosyjskiej, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, tom VI: Słowianie i ich konfesje, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s. 169-186.
 • The Demographic Factor In Russia’s Eastern Territories. „Państwo i Społeczeństwo”, rok VIII, 2008, nr 1, s. 225-230.
 • Modernizacja polityki podatkowej Federacji Rosyjskiej, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Pod red. Marka Barańskiego, Katowice 2008, s. 406-423.
 • Polityczny pragmatyzm wobec prawdy. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”, nr 2, Prawda w polityce, Oświęcim 2008, s. 17-25.
 • Polityczne aspekty terroryzmu czeczeńskiego w Rosji. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”, nr 4, Oświęcim 2008, s. 47-54.
 • В.В.Розанов как политический мыслитель. (w:) Наследие В.В.Розанова и современность. Российская Политическая Энциклопедия. Москва.2009,               s. 369-375.
 • Корни российского государственного консерватизма, [w:] Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы. V Всероссийский конгрессa политологов. Тезисы докладов. Москва 2009,  s. 129-130.
 • Хождение по мукам демократии. „Посев. Общественно-политический журнал”, 2009, nr 6 (1581), s. 7-9.
 • Doktryna a praktyka polityczna we współczesnej Rosji wobec wyzwania globalizacji. [w:] Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Pod red. Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 116-126.
 • Polonofobia jako strukturalny składnik rosyjskich doktryn imperialnych. „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, Polska Akademia Umiejętności, 2009, t. XVII,  s. 29-44.
 • Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego? [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 57-62.
 • Główne nurty nacjonalizmu rosyjskiego, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, pod red. Bogumiła Grotta, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010, s. 349-377.
 • The Perspectives of EU-Russia Strategic Partnership in the Situation of Conceptual Divergence. [w:] Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 121-133.
 • Hipertrofia nacjonalizmu wobec narastania wielokulturowości Federacji Rosyjskiej. [w:] Studia nad wielokulturowością. Pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves i Małgorzaty Kułakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 419-432.
 • Semantyka Wschodu i Zachodu jako idei państwowych w Rosji, Niemczech i Polsce. [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 411-422.
 • The Perspectives of Russian Radical Nationalism. „Baltic Rim Economies”. Quarterly Review, Issue No 1, 28 February 2011, s. 56.
 • Przyroda a cywilizacja. „Kultura Współczesna” 2011, nr 1(67), s. 25-33.
 • Консервативно-имперская доктрина Ф.И. Тютчева. [w:] Политика в текстах – тексты в политике: наука истории идей и учений, ч. 1, Российская Политическая Энциклопедия, Москва 2011, 265-274.
 • Эпистемологический аспект „предметного поля” политических наук. [w:] Политика в текстах – тексты в политике: наука истории идей и учений, ч. 2. Российская Политическая Энциклопедия, Москва 2011, s. 325-330.
 • Europa Środkowa w geopolityce rosyjskich neoeurazjatystów. [w:] Między Wschodem a Zachodem – obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy. „Homo Politicus”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 21-31.
 • Antyzachodni populizm w Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4 (VIII): Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej. Pod red. Erharda Cziomera, Kraków 2011, s. 283-296.
 • Dialog słowiańsko-kaukaski i słowiańsko-azjatycki w wydaniu rosyjskim. Rzeczywistość i perspektywy. [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 333-342.
 • Doktryny faszystowskie w Rosji – idea człowieka i społeczeństwa. „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”. Tom VII: Obraz człowieka w kulturach Słowian, Kraków 2012, s. 199-224.
 • Diagnoza upadku Zachodu Patricka Buchanana i jej eurazjatyckie konteksty. [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani,  t. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 195-204.
 • Makronacjonalizm geopolityczny Aleksandra Dugina. [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza. Pod red. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 429-448.
 • Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego w ocenie analityków i komentatorów rosyjskich. [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim. Redakcja naukowa: Agnieszka Barcik, Renata Jankowska, Grzegorz Libor, Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 53-62.
 • Российский народ как идеологический вызов для современного государства. [w:]  Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия. Российская ассоциация политический науки, Москва 2012, 154-155.
 • The Expansion of Russian Capital and its Impact on the Economic Policies of East-Central European States. [w:]  Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы. Под общей редакцией Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. Ассоциация Европейских Исследований. Институт Европы Российской Академии Наук. Москва, Издательство «Весь Мир» 2013, s. 51-56.
 • Deklaratywne i niejawne pryncypia putinizmu. Próba analizy funkcjonalnej. „Polityka Wschodnia” 2013, nr 1 (3), s. 49-59.
 • Три части консервативного национализма, „Schola” 2013 (Издательство Московского Государственного Университета), s. 129-131.
 • Нация как самобытная ценность в российской политической мысли постсоветского времени, [w:]  Ценности в политике. Под научной редакцией Богдана Шляхты и Анны Ях, Księgarnia Akademicka, Краков 2013, s. 83-92.
 • Камни преткновения  в геополитическом измерении польско-российских взаимоотношениий. [w:] Роcсия – Польша. Проблемы взаимного восприятия. Под ред. А.Ю. Шутова. Издательство Московского университета, Москва 2013,  s. 151-158.
 • Tożsamość narodowa obywateli Federacji Rosyjskiej. Implikacje zmian składu etnicznego państwa. [w:]  Rosja, Ukraina, Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju. Pod red. Sylwestra Gardockiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 9-24.
 • Ideowe korzenie Czarnej Sotni. Recepcja zjawiska. (Ideological Roots of the Black Hundred) [w:] Na Wschód od linii Curzona (East of the Curzon Line). Pod redakcją Renaty Król-Mazur i Michała Lubiny. Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 93-104, ISBN 978-83-7638-439-9
 • Morfologia doktryny politycznej. Na marginesie kategoryzacji Romana Tokarczyka. [w:] Księga życia i twórczości. Tom IV. Filozofia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, Pod redakcja Zbigniewa Władka w współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiukiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 103-110, ISBN 978-83-7847-151-6
 • Zdolności innowacyjne reżimu putinowskiego w latach 2000-2013 (Innovation Capabilities of Putin’s Regime in the years 2000-2013), [w:] Bariery modernizacji Rosji (Barriers to Russia’s Modernization). Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 45-54.
 • Две ипостаси русского изоляционизма: доктрина Всероссийского национального союза и учение Вадима Л. Цымбурского [w:]  SCHOLA-2015: Материалы Третьей международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений», Под ред. А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца. Сост. А.И. Волошин. Издательство «Политическая энциклопедия», Мocквa 2015,  s. 48–51
 • Próby redefinicji państwowości imperialnej nowej Rosji (Redefining the Imperial Statehood of New Russia)  [w:] Russia: Imperiological Considerations). Red. naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 67-78. ISBN: 978-83-7545-644-8
 • Z Rosjanami trzeba prowadzić dialog. Z Joachimem Diecem rozmawia Tomasz Cukiernik, “Opcja na Prawo”, 2016, nr 3-4, s. 122-133 (z 208), ISSN: 1642-0640
 • Polski odbiór rosyjskiej polityki historycznej (Polish Reception of Russia’s Historical Policy) [w:] Pamięć i polityka w stosunkach polsko-rosyjskich (Memory and Politics in Polish-Russian Relations). Red. Naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 51-60.
 • Terytoria buforowe w stosunkach polsko-rosyjskich. Przypadek Białorusi (Buffer Territories in Polish-Russian Relations. The Case of Belarus), „Politeja” 2016, (DOI: 10.12797/Politeja.13.2016.45.12), s. 255-257, ISSN: 1733-6716
 • Russia, Eastern Europe and Central European EU Members after the Ukrainian Crisis. Alternative Options of International Behaviors, „Annales”, K – Politologia, 2016, vol. 23, s. 17-32, ISSN: 2300-7567
 • Итоги российско-белорусских отношений: 2000-2016, “Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 1(12), s. 79-91, ISSN: 2084-3291
 • The Morphology of Right Populism in the US and in the EU, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2017, nr 4, s. 59-78, DOI: 10.14746/ssp.2017.4.4, ISSN 1731-7517
 • Fatum rewolucji i nieprzewidywalność w rozwoju państwowości rosyjskiej [w:] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej. Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2018, s. 89-103.
 • Bнeполитические факторы процессов формирования политических и партйных систем Польши и России после 1990 года как объект исследования сравнительной политологии [w:]  Политика развития, государство и мировой порядок, Аспект-Пресс, Москва 2018, s. 171-172.
 • Major Trends in Russian Geopolitics After 1991, “Politeja” 2019, nr 4, s. 141-160.
 • Pokusa demokratycznego cezaryzmu dla państw Europy Wschodniej i Środkowej [w:] Polityka i gospodarka: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Krаków 2019, s. 142-153.
 • Polska myśl polityczna na temat Wschodu – między idealizmem a realizmem [w:] Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy. Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2019, s. 33-46.
 • Социально-экономические основы правопопулистского поворота в Польше, „Современная Европа”, 2019, № 7, s. 49-58 (SCOPUS)
 • Russian Pan-Slavism and its Concept of Europe [w:] L’Europa dei nazionalisti: Prospettive storiche, FrancoAngeli, 2020.
 • The Understanding of Human Rights in the Neo-Eurasianist Doctrine, „Politeja”, nr 2 (71), s. 115-137.
 • The Hamburg Circle: A Thoroughly Structured Expression of the German Conservative Revolution in the Weimar Republic, „Politeja” 2021, nr 3 (72), s. 103-128.
 • Russia’s Demographic Policy After 2000: Motivations, Solutions and Short-Term Results, „Politeja” 2022, nr  19(76), s. 101-29. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.06.

Recenzje

 • Grzegorz Przebinda. Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Wyd. „Arka”, Kraków 1992, ss. 254. [„Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 134-137]
 • Piotr Czaadajew, Listy. Wybór, wstęp i opracowanie L. Su¬chanek. Przełożyli Maria Leśniewska i Lucjan Suchanek. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1992, s. 312. [„Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 132-133]
 • Marian Zdziechowski. Wybór pism. Wstęp, wybór i redakcja M. Zaczyński. Wyd. Znak, Kraków 1993, s. 546. [„Slavia Orientalis”, 1994, nr 4, s. 559-561]
 • Эстетический дискурс. Семио-эстетические исследования в области литературы. Отв. ред. В.И. Тюпа. Новосибирск. [„Slavia Orien¬talis” 1994, nr 4, s. 566-567]
 • Irena Fijałkowska-Janiak. U ścian cerkiewnych. O twórczosci filozoficzno-religijnej Wasyla Rozanowa. Gdańsk 1992. [„Slavia Orientalis” 1994, nr 4, s. 557-559]
 • Adam Bezwiński. Iwan Kiriejewski – krytyk  i myśliciel. (Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu). Toruń 1993. [„Slavia Orientalis” 1996, nr 1, s. 148-149].
 • Bogusław Żyłko. Michał Bachtin. W kregu filozofii języka i literatury. Gdańsk 1994. [„Slavia Orien¬talis” 1996, nr 1, s. 149-150].
 • Константин Леонтьев. Pro et contra. Издательство Русского гуманитарного института. Санкт Петербург 1995, кн. 1, ss. 474; кн. 2, ss. 701. [„Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 521-522].
 • Bazyli Białokozowicz. Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Wydawnictwo „Łuk”. Białystok 1995, ss. 313, [„Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 522-523].
 • Michał Bohun. Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1996, s.131. „Slavia Orientalis” 1997, nr 4, s. 619-621.
 • Наследие М.М. Бахтина и проблемы развития диалогического мышления в современной культуре. Тезисы международной конференции 28-30 ноября 1996 г. Министерство Образования Украины. Донецк 1996, ss. 134, [„Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 127-128].
 • Карл Аймермахер. Знак. Текст. Культура. Москва: издательство Дом Интеллектуальной Книги, ss. 259. [„Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 127-128].
 • Roman Bäcker. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Wydawnictwo „Ibidem”. Łódź 2000, ss. 265. [„Slavia Orientalis” 2001, nr 3, s. 480-483]

Hasła

 • Konserwatyzm. [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 4. Łódź 2000, s. 308-318
 • Spengler [w:]  Idee w Rosji (Ideas in Russia). Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Janusza Dobieszewskiego. Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, s. 541-555.

Redakcja lub współredakcja tomu oraz serii wydawniczej

 • Rozpad ZSRR u jego konsekwencje dla Europy i świata. (The Collapse of the USSR and Its Consequences for Europe and the World) Część 3: Kontekst międzynarodowy (The International Context). Pod red. Joachima Dieca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 546 (redakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Wstęp. W poszukiwaniu istoty przemiany (Introduction. Seeking the Essence of the Transformation), s. 13-27,
  -Funkcje syndromu postradzieckiego w pozimnowojennym ładzie międzynarodowym (The Functions of the Post-Soviet Syndrome in the Post-Cold-War World Order, s. 95-113,
  -Podsumowanie. Świat wzajemnych dostosowań (Conclusion. The World of Mutual Adjustments), s. 527-542.
 • Fenomen Rosji – pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy. (The Phenomenon of Russia – the Memory of the Past and Perspectives of Development. Part 2: The Political and Economic Contexts
  Pod red. Joachima Dieca i Anny Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 361, ISBN 978-83-7638-444-3 (współredakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Wprowadzenie. Historyczne modele rozwojowe a dylematy modernizacyjne
  Federacji Rosyjskiej (Introduction. Historical Models of Development and Dilemmas of Modernization in the Russian Federation), s. 9-16,
  -Kierunki opozycji w Rosji putinowskiej w kontekście analizy systemowej (The Trends of Opposition in Putin’s Russia in the Context of Systems Analysis), s. 67-78,
  -Zakończenie. Dysfunkcyjność modeli rozwoju państwa rosyjskiego jako determinanta barier w perspektywach partnerstwa międzynarodowego (Conclusions. Dysfunctionality of Russia’s Developmental Models as a Determiner of Barriers to the Perspectives of International Partnership), s. 323-332.
 • Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution. Edited by Joachim Diec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 146, ISBN 978-83-7638-904-2 (redakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Introduction. Natural Order and the Revolution, s. 7-20,
  -A Revolution That Has Not happened. The Potential of Russian Nationalist Revival, s. 57-96,
  -Conclusions. The Deconstructive Power of the Russian Revolution, s. 121-132.
 • Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991. Red. Joachim Diec, Adrian Tyszkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006, ss. 181.
  Autorstwo:
  Wstęp: Od Redakcji, s. 5-7.
 • J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej. Tłum. Justyn Hunia. Redakcja naukowa dr hab. Joachim Diec. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 776.

Podręczniki, skrypty

 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki. Pod red. Lucjana Suchanka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
  Rozdziały:
  -Rosyjska myśl filozoficzna i polityczna, s. 353-368,
  -Szkolnictwo w Rosji, s. 377-386,
  -Gospodarka Rosji, s. 429-440.